0

حذف اطلاعات

از حذف اطلاعات اطمینان دارید؟

نکته سوم - بهمن ماه

نکته سوم - بهمن ماه

شکست خوردن در راه رسیدن به هدف، به این معنی نیست که شما شکست خورده متولد شده اید، شک نکنید که موفقیت در گوشه ای دیگر در انتظار شماست.

نکته دوم - بهمن ماه

نکته دوم - بهمن ماه

امروز با یستی بیشتر از همیشه به مشتریان نزدیک شد، بسیار نزدیک، به حدی که پیش از آن که آنها متوجه شوند به چه چیزی نیاز دارند، شما به آنها پیشنهاد دهید.

نکته اول - بهمن ماه

نکته اول - بهمن ماه

در آغاز کار از شما پرسیده خواهد شد که چطور می خواهید این کار را انجام دهید! اما در انتهای کار خواهند پرسید چطور آن را انجام دادید؟ پس نا امید نشوید.

جستجوی مطلب